Razpis za začetek usposabljanja za gorskega vodnika v letu 2023

Združenje gorskih vodnikov Slovenije (ZGVS) razpisuje na podlagi 12. člena Zakona o gorskih vodnikih (ZGV) UL RS št. 59/10 str. 8899) in Pravil ZGVS začetek usposabljanja za poklic gorskega vodnika / gorske vodnice (koda poklica 5113.02 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije poklicev, UL RS št. 28/97, str. 2234). Usposabljanje se bo pričelo v letu 2023. Obsegalo bo 80 dni tečajev in izpitov. Usposabljanje je usklajeno z zahtevami Mednarodne zveze združenj gorskih vodnikov IFMGA in bo skupaj z enoletnim pripravniškim stažem izvedeno v štirih letih.

Pogoje za vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika določata 

(1) Zakon o Gorskih Vodnikih (ZGV)

7. člen
(pogoji za vključitev v usposabljanje za gorske vodnike)

Kdor se želi usposobiti za gorskega vodnika, mora izpolnjevati naslednje začetne pogoje:

 • imeti mora najmanj 18 let,
 • imeti mora najmanj srednjo izobrazbo,
 • biti mora primeren za opravljanje poklica gorskega vodnika,
 • imeti mora z zdravniškim potrdilom dokazane psihofizične sposobnosti za opravljanje poklica gorskegavodnika,
 • imeti mora alpinistične izkušnje, ki jih predpiše ministrstvo na predlog ZGVS.

(2) Pravilnik o gorskih vodnikih

2. člen
(alpinistične izkušnje, potrebne za vključitev v usposabljanje za gorskega vodnika)

Kdor se želi vključiti v usposabljanje za gorskega vodnika, mora imeti naslednje alpinistične izkušnje:

 • Kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 50 visokogorskih plezalnih vzponov, med njimi pa najmanj 10 v skali, najmanj 10 v snegu in ledu in najmanj 10 v mešanem terenu. Eden izmed vseh vzponov mora biti tehnično, fizično in psihično zelo zahteven. Najmanj 20 vzponov mora biti IV. težavnostne stopnje in višjih od 500 m.
 • Kot prvi v navezi ali menjaje se v vodstvu mora imeti najmanj 20 smeri v skali težavnosti VI+.
 • Imeti mora najmanj 15 celodnevnih visokogorskih turnih smukov.

Pri vseh vzponih in turnih smukih se večkrat ponovljeni vzponi in turni smuki štejejo le enkrat.

Vsebino, obseg in potek usposabljanja določa ZGV:

9. člen
(program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike)

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike traja skupaj s preskusom iz 8. člena 80 dni in obsega štiri osnovne tečaje, od katerih vsak posebej traja štirinajst dni:

• tečaj teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva in dva dodatna dneva za izpite, • tečaj vodenja v skali in pet dodatnih dni za izpite,
• tečaj vodenja turnega smučanja v visokogorju in pet dodatnih dni za izpite,
• tečaj vodenja v snegu in ledu in pet dodatnih dni za izpite.

Zadnji trije tečaji vsebujejo tudi tiste dele splošnih teoretičnih in praktičnih osnov gorskega vodništva, ki niso bili obdelani v prvem tečaju.

Tečaji se lahko izvajajo v več delih. Vsebina posameznega dela se določi glede na razmere na terenu, kjer se izvaja del tečaja. Znanje se ocenjuje na vsakem delu tečaja posebej. Posameznih delov tečajev se lahko udeleži kandidat, ki je uspešno opravil vse prejšnje dele.

Program usposabljanja kandidatov za gorske vodnike mora biti zaključen v treh letih.

Vsebino tečajev iz prvega odstavka ter način preskusa uspešnosti usposabljanja kandidatov predpiše minister, pristojen za turizem (v nadaljnjem besedilu: minister).

10. člen
(strokovni izpit za gorske vodnike ter potrdilo)

Strokovni izpit za gorske vodnike traja skupaj pet dni in obsega ponovitev najvažnejših vsebin osnovnih tečajev s poudarkom na usposabljanju za praktično vodenje in poučevanju gorništva ter izpit iz te snovi. Strokovnega izpita se lahko udeležijo pripravniki po zaključeni pripravniški dobi. Strokovni izpit se opravi pred komisijo, sestavljeno v skladu s prvim odstavkom 8. člena.

Po uspešno opravljenem strokovnem izpitu izda ZGVS gorskemu vodniku potrdilo, ki je javna listina. Vsebino in obliko potrdila predpiše minister.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • v celoti izpolnjen obrazec »Prijava na razpis za usposabljanje gorskega vodnika v letu 2023«
 • kopija zadnjega šolskega spričevala,
 • potrdilo zdravnika specialista medicine dela o psihofizični sposobnosti za opravljanje poklica gorskegavodnika,
 • izpisek iz kazenske evidence

Prijavo (elektronsko in tiskano) z dokazili je treba poslati najkasneje do ponedeljka 28. novembra 2022 na elektronski naslov predsednika TK ZGVS (tadej.debevec@icloud.com), tiskano in podpisano verzijo prijave in prilog pa kandidati posredujejo na naslov:

Tadej Debevec
Mesarska cesta 36
1000 Ljubljana

UO ZGVS bo imenoval člane komisije, ki bo skupaj s predstavnikom ministrstva pregledala prispele prijave in UO predlagala kandidate za opravljanje preizkusa – sprejemnega izpita.

Kandidati, katerih poslana prijava bo nepopolna (pomanjkljiva), bodo imeli po sestanku razpisne komisije 8 dni časa, da prijavo dopolnijo.

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni po elektronski pošti najkasneje do 10. decembra 2022.

Kandidati, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, bodo dobili vabilo za uvodni sestanek. Na njem bodo dobili vse podrobne informacije v zvezi z usposabljanjem in sprejemnim izpitom, ki bo potekal predvidoma (odvisno sicer od primernih razmer) v drugi polovici januarja 2023.

Pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat na začetku usposabljanja in ki se preverjajo na sprejemnem izpitu (drugi odstavek 8.člena ZGV) določa Pravilnik o gorskih vodnikih:

3. člen
(sposobnosti kandidatov pred začetkom usposabljanja za gorskega vodnika)

Kandidati morajo biti sposobni:

 • v plezalnikih plezati skalne smeri VI. težavnostne stopnje
 • v gorskih čevljih s podplati iz rebraste gume plezati skalne smeri V. težavnostne stopnje,
 • plezati v ledu z naklonom 50-60 °,
 • smučati v vsakem snegu na vseh vrstah terena.

O morebitnih nejasnostih ob izpolnjevanju prijav se lahko posvetujete s predsednikom TK ZGVS na tel: 041 278 954 ali e-mail: tadej.debevec@icloud.com

INFORMATIVNI SESTANEK za vse, ki jih šolanje zanima in bi o njem radi izvedeli kaj več še pred zaključkom oddaje prijav, bo v ponedeljek, 7. novembra 2022 ob 19.uri v prostorih PZS (Ob železnici 30a; Ljubljana).

Upravni odbor ZGVS

Priloge:

 • obrazec »Prijava na razpis za usposabljanje gorskega vodnika v letu 2023«

Dodaj odgovor