Razpis za vodjo odprave KA PZS

Komisija za alpinizem (KA) Planinske zveze Slovenije objavlja Razpis za vodjo odprave.

Zainteresirani pozorno preberite vsebino razpisa, priloge in rubriko »Pomembno«.

Komisija za alpinizem (KA) PZS bo v letu 2018 ali 2019 organizirala odpravo za mlade perspektivne alpiniste, ki še nimajo odpravarskih izkušenj, na področje z gorami nekje med 5500 m in 7000 m z namenom plezanja ledno snežnih oz. kombiniranih smeri. Cilj odprave bo gorstvo oz. področje, ki bo udeležencem odprave omogočilo primerne alpinistične cilje. Odpravo naj bi sestavljali vodja in pomočnik odprave ter 2 do 4 naveze mladih perspektivnih alpinistov (skupaj do 10 članov).

KA ugotavlja, da v zadnjem obdobju ni odprav za mlade perspektivne alpiniste zlasti v gore z višjo nadmorsko višino (nad 6000 m), ki bi imeli za cilj plezanje težjih ledno snežnih oz. kombiniranih smeri. Z usmerjeno podporo mladim perspektivnim alpinistom, po piramidalnem sistemu (začetni poletni in zimski alpinistični tabori, alpinistični tabori za perspektivne alpiniste, mednarodne alpinistične izmenjave, SMAR), bi rada KA mladim perspektivnim alpinistom omogočila še (prvo) pomembno odpravarsko izkušnjo. Po mnenju KA so odprave v tuja najvišja in najpomembnejša svetovna gorstva vrhunec alpinističnega udejstvovanja. Odprave morajo biti cilj vsakega alpinista, ki se resneje ukvarja z alpinizmom, ne glede na to ali gre za skalno, ledno snežno ali kombinirano plezanje.

V prvi fazi je razpis namenjen samo za vodjo odprave. Od kandidatov pričakujemo, da v pisni obliki po elektronski pošti z ustreznimi prilogami (slike, skice, zemljevidi, literatura, spletne povezave, itn.) predstavijo idejo, gorstvo, konkretne cilje, okvirne stroškovne postavke ter vse ostalo potrebno za organizacijo odprave. Podrobnosti v prilogi(ah). V tej fazi je pomemben predvsem cilj in razlogi, zakaj je primeren za perspektivne alpiniste.

KA bo vodji odprave omogočila izbiro kompetentnega pomočnika vodje odprave po lastni izbiri. Vodja odprave ter pomočnik bosta imela krite določene stroške (o tem več po končanem razpisu, ko bo znan cilj odprave), pomoč KA PZS in strokovne službe PZS pri sestavi ekipe mladih perspektivnih alpinistov ter pri organizaciji odprave.

KA bo po zaključku razpisa preučila prispele prijave in po potrebi organizirala razgovor s kandidati za vodjo odprave. KA bo izbor naredila glede na vodstvene kompetence, izkušnje ter aktualno alpinistično aktivnost kandidata za vodjo odprave, glede na ustreznost predlaganega cilja odprave ter finančne okvirje – realne možnosti organizacije predlagane odprave.

Kandidati se morajo zavedati, da ima KA pri organizaciji odprave finančne omejitve.

Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih s potrebnimi podatki. Obrazci s prilogami se oddajo po elektronski pošti na: alpinizem@pzs.si (obvezno vpišite geslo: vodja odprave KA PZS 2018 in zahtevajte potrditev prejema pošte) do ponedeljka, 12. februarja 2018, do 24:00 h. Do konca februarja 2018 bo KA PZS sporočila rezultat razpisa. 

Obravnavane bodo samo pravočasno prispele, popolne in korektno pripravljene prijave.

Dodatne informacije: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS (matjaz.serkezi@pzs.si, 041 663 446), v času uradnih ur PZS in Miha Habjan (miha.habjan@pzs.si, 040 698 650).

 

 

Pomembno (OBVEZNO PREBERITE PRED ODDAJO PRIJAVE):

  1. Razpis in obrazce lahko najdete na internetni strani KA PZS http://ka.pzs.si/
  2. Za vodjo odprave KA PZS lahko kandidirajo le registrirani alpinisti za leto 2018, ki so člani Planinske zveze Slovenije s članarino A  
  3. Če bo KA PZS ocenila, da je potrebno, bo predlagatelja prijavljene akcije povabila na razgovor in zahtevala dodatna pojasnila, podatke ali informacije.
  4. Prijavo je potrebno oddati na priloženih obrazcih. Odstopanja, če so smiselna, so dovoljena.
  5. Izbrani vodja odprave bo pred odhodom s PZS sklenil pogodbo s čimer se bo obojestransko obvezal izpolnjevati dogovore.
  6. Vodja, pomočnik in člani odprave, ki bodo podprti s strani KA PZS bodo postali člani Slovenske članske alpinistične reprezentance v kolikor že niso člani SMAR.
  7. Akcije, katerih člani bodo sofinancirani s strani KA PZS bodo finančno v celoti potekale preko Planinske zveze Slovenije, saj so s strani sofinancerjev delno podprte v višini  do 50 %, zagotoviti pa je potrebno transparenten prikaz stroškov (transakcije, računi …) v višini 100 %.
  8. O podrobnostih bo  vodja odprave  seznanjen na sestanku  s KA, ki bo organiziran na Planinski zvezi Slovenije   po opravljenem izboru.

 

 

Priloge:

 

Dodaj odgovor